MBOpartners

Arvonmääritys

Yrityksen arvo määritetään tyypillisesti yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Arvonmäärityksen kohteena saattaa olla osakekanta tai liiketoiminta. Yritykselle ei ole mitään absoluuttista oikeaa arvoa, vaan se riippuu yrityksen kehitysvaiheesta, käytettävistä arvonmääritysmenetelmistä ja tarkoituksesta, jota varten arvonmääritys tehdään. Menetelminä voidaan käyttää tuottoarvoa, kassavirtaan perustuvaa arvoa, substanssiarvoa tai vertailuhintoja. Teoreettisesti parhaimpaan tulokseen päästään diskonttaamalla tulevat vapaat kassavirrat nykyhetkeen.

Tuottoarvo

Tuloslaskelmasta johdettavien P/E-, käyttökate- tai muiden kerrointen pohjana käytetään yleensä usean vuoden oikaistua tuloskeskiarvoa, jossa on mukana sekä tuloshistoriaa että ennustetta. Pelkkä historiatiedon käyttäminen ei anna riittävän luotettavaa perustaa arvonmääritykselle. Arvonmääritystä tehtäessä joudutaan perehtymään yrityksen tavoitteisiin, strategiaan, tuotteisiin ja palveluihin, markkinoihin, asiakkaisiin ja kilpailutilanteeseen, resursseihin sekä liiketoiminnan riskeihin. Myös rahoituksen saatavuudella ja hinnalla on merkitystä. Analyysin perusteella arvioidaan ennustekauden tuloskehitys ja määritetään tuloskeskiarvo sekä käytettävä tuottovaatimus. Näin saatuun liiketoiminnan arvoon lisätään liiketoimintaan kuulumaton omaisuus ja vähennetään korolliset velat ja päästään yrityksen laskennalliseen arvoon.

Substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo lasketaan vähentämällä varoista velat ja verovelka. Substanssiarvo voidaan laskea suoraan virallisesta taseesta, jolloin se vastaa verottajan matemaattista mallia, mutta realistisempi kuva netto-omaisuuden arvosta saadaan, kun käytetään omaisuuserien markkinahintoja ja huomioidaan myös mahdolliset taseen ulkopuoliset vastuut. Substanssiarvo ei ole yleensä sama kuin kauppahinta, koska yrityskaupan hinta perustuu pääsääntöisesti yrityksen tuloksentekokykyyn.

Menetelmän sopivuus

Kaikkiin arvonmääritysmenetelmiin sisältyy paljon oletuksia ja epävarmuustekijöitä. Eri menetelmät antavat usein poikkeavia arvoja ja vaikeuttavat hintanäkemyksen muodostamista.

Pitkään toimineen yrityksen arvo on yleensä lähes samalla tasolla eri menetelmillä arvioituna. Tämä perustuu siihen, että ennustettu liiketoiminnan kasvu ja tuloskehitys noudattavat historiaa sekä investoinnit ja käyttöpääoman kasvu ovat hyvin ennakoitavissa. Kasvuyrityksen arvonmääritys vaatii pidemmän aikavälin ennusteita, joilla pyritään hakemaan normaalin kasvuvauhdin mukaista tulostasoa ja kassavirtaa. Pidemmän aikavälin ennusteet sisältävät vahvempia oletuksia, jolloin ennusteiden luotettavuus heikkenee. Mitä heikompi ennusteiden luotettavuus on, sitä epäluotettavampi on myös tulevaisuuden kassavirtoihin perustuva arvonmääritysmenetelmä. Tästä syystä pk-yrityksissä käytetään yleisesti tuloslaskelmasta johdettuja tunnuslukuja ja erilaisia kertoimia.

Aloittavan yrityksen arvonlaskenta on erityisen haastavaa. Arvonmäärityksen perustana tulisi olla riittävän pitkälle laaditut tulos- ja kassavirtaennusteet, jotka pohjautuvat perusteltuihin olettamuksiin. Tällöin usein turvaudutaan vertailuhintoihin, jolloin arvoa arvioidaan muiden vastaavien yritysten toteutuneiden kauppahintojen perusteella.

mbo_tree_2

Haluatko määrittää yrityksesi arvon? Ota meihin yhteyttä.