MBOpartners

Yrityksen osto

Yrityksen osto on toimiva keino laajentaa yritystoimintaa tai vaikka ryhtyä yrittäjäksi. Prosessi alkaa strategisesta suunnittelusta ja päättyy vasta ostokohteen onnistuneeseen haltuunottoon. Asiantuntijan läsnäolo prosessin alusta loppuun auttaa selventämään ostoprosessin tavoitteet, sujuvoittaa prosessin etenemistä, sekä helpottaa sen loppuun viemistä ostokohteen haltuunoton osalta.

Yritysoston suunnittelu

Yrityksen omistajan ja hallituksen yhdessä asiantuntijan kanssa on hyvä aluksi laatia strategia, josta ilmenee yrityksen kasvusuunnitelma ja mahdolliset puutteet tai vajeet, joihin yritysostolla haetaan ratkaisua. Tässä vaiheessa tulee selventää itselle, miksi yritysosto on orgaanista kasvua parempi vaihtoehto ostajayritykselle.

Suunnitteluun liittyy myös ostavan yrityksen liittymäpintojen varmistaminen. Tämä tarkoittaa konkreettista kartoittamista siitä, kuinka ostettava yritys tullaan liittämään osaksi omaa yritystä sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Tässä vaiheessa on tärkeää nimetä prosessiin vastuuhenkilöt ja -alueet.

Rahoitus

Myös yrityskaupan rahoitus kannattaa varmistaa aikaisessa vaiheessa. Asiantuntijan avulla löydetään yrityksen kannalta edullisimmat ratkaisut rahoituksen hankkimiseen. Rahoittajat arvioivat hanketta tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden pohjalta, joten asiantuntijan panos on merkittävä myös luotettavien ennusteiden luomisessa.

Rahoituksen tarve toki konkretisoituu vasta ostoprosessin loppupuolella, mutta sen suunnittelu ja kartoitus auttaa havainnollistamaan saatavilla olevan rahoituksen määrää, ja näin ollen rajaamaan potentiaalisia ostokohteita.

Ostokohteiden kartoittaminen ja kontaktointi

Omistajan täytyy pohtia ja rajata selvät kriteerit, joiden perusteella ostokohteita pyritään valitsemaan. Kohteista tulee selvittää riittävästi tietoa ennen yhteydenottoa, jotta voidaan varmistua siitä, että kohde soveltuu osaksi yrityksen liiketoimintaa. On hyvä selvittää taloudellisten lukujen lisäksi kohteen organisaatiorakennetta sekä tutustua sen toimintaan ja arvoihin.

Ostokohteiden kartoittamisessa ja kontaktoinnissa kannattaa tukeutua asiantuntijan apuun, sillä se on usein aikaa vievä vaihe yritysostoprosessissa. Kokenut asiantuntija osaa ottaa huomioon tärkeimmät seikat kohdeyrityksiä valitessa ja esittää merkittävimmät kysymykset kohdeyrityksiä lähestyttäessä.

Neuvottelut

Neuvotteluvaihe voi kestää kuukausia osapuolten intresseistä riippuen. Neuvotteluissa pyritään luomaan luottamus ostajan ja myyjän välillä, ja pääsemään sopuun kattavasti tärkeimmistä yksityiskohdista yrityksen ostoon liittyen. Neuvotteluissa pyritään etenemään aiesopimukseen, jossa nimetään kaupan tärkeimmät ehdot, aikataulu sekä edellytykset kaupan toteutumiselle.

Neuvotteluvaiheessa on erittäin tärkeää olla hyvin huolellinen ja dokumentoida tarkasti kaikki neuvotteluissa läpikäydyt asiat.

Oston viimeistely

Aiesopimuksen jälkeen ostokohteelle tehdään huolellinen due diligence -tarkastus. DD-tarkastuksessa selvitetään huolellisesti ostokohteen taloudellinen ja verotuksellinen tilanne sekä sopimukselliset sitoumukset. Lisäksi analysoidaan markkina- ja kilpailutilanne, tehdään ennusteita tulevaisuuden näkymistä ja arvioidaan kaupasta syntyviä mahdollisia synergiaetuja. DD-tarkastus vaatii usein ulkopuolisen asiantuntijan apua, mutta yrityksen on hyvä kiinnittää myös omia vastuuhenkilöitä tarkastukseen, sillä tarkastuksesta saatava tieto luo hyvän pohjan kohteen haltuunotolle.

Tarkastuksen jälkeen varmistetaan aiemmin suunniteltu kaupan rahoitus ja edetään kauppakirjan allekirjoitukseen.

Ostokohteen haltuunotto

Kauppakirjan allekirjoitus ei merkitse vielä ostoprosessin loppua, vaan siirtymistä erittäin tärkeän haltuunottovaiheeseen. Ostokohteen integrointi onnistuneesti osaksi ostavaa yritystä on merkittävä tekijä prosessin onnistumisen kannalta. Integrointi kattaa mm. henkilöstön sopeutumisen, järjestelmien yhteensovittamisen sekä mahdolliset roolien ja vastuiden uudelleenorganisoinnit. Haltuunotosta vastaavien henkilöiden tulee varata riittävästi aikaa integroinnin läpivientiin.

Monissa tapauksissa on perusteltua palkata kokenut vuokrajohtaja tai -asiantuntija määräajaksi johtamaan haltuunottoa ja fuusioituneen toiminnan käynnistystä.

mbo_tree_2

Haluatko laajentaa liiketoimintaasi tai ryhtyä yrittäjäksi? Ota meihin yhteyttä.