MBOpartners

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on MBO Partners Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskee MBO Partners Oy:n asiakasrekisteriä, sekä www.mbopartners.fi -verkkosivuston keräämiä käyttäjätietoja.

Päivitetty: 17.1.2022

Rekisterinpitäjä

MBO Partners Oy (Y-tunnus: 3168165-4)

Salomonkatu 17 A, 00100, Helsinki

[email protected]

Rekisterin nimi

MBO Partners Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoituksena on:

  • Tiedon kerääminen asiakassuhteiden hoitamista, myyntiä, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä varten.
  • MBO Partners Oy:n verkkosivuston ylläpito ja sivuston palvelutarjonnan kehittäminen.
  • Asiakkaan tunnistaminen ja tietoturvasta huolehtiminen.

Rekisterin tietosisältö

MBO Partners Oy kerää mm. alla listattuja henkilötietoja:

  • Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä MBO Partners Oy:n verkkosivuilla sekä näihin liittyvät kirjautumistiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, vierailuaika ja käyttötottumukset.
  • Asiakkaan toimittamat tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritystunnus sekä muut henkilön tai yrityksen yhteystiedot, joita tarvitaan esimerkiksi asiakasviestintään ja käyttäjän tunnistamiseen.
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tehdyistä toimeksiannoista ja toimeksiantosopimuksista.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Lisäksi tietoja kerätään MBO Partners Oy:n verkkosivujen evästeiden tai lokitietojen kautta, jotka kootaan sivujen käyttöä seuraamalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joko postitse tai sähköpostitse yllä mainituin yhteystiedoin. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joko postitse tai sähköpostitse yllä mainituin yhteystiedoin. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut ehdot

Verkkosivuilla voi olla linkkejä tai upotettua sisältöä muilta verkkosivuilta. MBO Partners Oy ei vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä tai turvallisuudesta.